Aldes, uw partner voor ventilatie

Algemene verkoopvoorwaarden Aldes

 1. Algemene bepalingen

 

Deze algemene voorwaarden bepalen, onverminderd de toepassing van de bijzondere voorwaarden, de respectievelijke verplichtingen van de contracterende partijen bij een verkoop door onze diensten.

 

Door de overeenkomst of de bestelbon te ondertekenen of door de bestelbevestiging te aanvaarden, erkent onze medecontractant uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en ze te aanvaarden.

 

De bepalingen waarvan niet uitdrukkelijk wordt afgeweken, blijven van toepassing.Alleen de afwijkingen waarmee wij ons schriftelijk akkoord verklaard hebben, kunnen de toepassing van deze algemene voorwaarden wijzigen.

 

In geval van tegenstrijdigheid tussen de algemene voorwaarden van onze medecontractanten en onze algemene voorwaarden, wordt overeengekomen dat deze laatste voorrang hebben.

 

 2. Geldigheid van de offertes

 

Tenzij schriftelijk anders bepaald, zijn onze offertes 3 maanden geldig vanaf de datum van uitgifte ervan.

 

 3. Bestellingen

 

Elke bestelling die aan ons wordt toevertrouwd, is slechts bindend voor ons na onze schriftelijke bevestiging.De wijzigingen die de klant aanbrengt aan zijn bestelbon of aan onze offerte, gelden slechts op voorwaarde dat wij ze schriftelijk aanvaard en bevestigd hebben.

 

Bij eenzijdige annulering van een bestelling door de medecontractant behouden wij ons het recht voor om een vergoeding te eisen die gelijk is aan 30 % vanhet totale bedrag van de bestelling voor artikels in stock of 100% van hettotale bedrag van de bestelling voor artikels die uitzonderlijk voor deze bestelling geproduceerd worden/zijn.

 

 4. Termijnen

 

Tenzij anders bepaald, worden de vastgelegde termijnen voor onze prestaties of leveringen slechts ter informatie meegedeeld.

 

Als een termijn bindend is, moet deze duidelijk als zodanig op de bestelbon vermeld worden en uitdrukkelijk schriftelijk aanvaard worden door ALDES BENELUX.Mocht de levering in dit geval vertraging oplopen, dan kan de koper aanspraak maken op een vergoeding, die

echter niet meer dan 5 % van de totale prijs van de bestelling kan bedragen.

 

De volgende omstandigheden ontslaan ons van deze termijnen:

1 – gevallen van overmacht (met inbegrip van onder meer stakingen, technische incidenten, vertraging bij de leverancier en tekort aan arbeidskrachten);

3 – wanneer de betalingsvoorwaarden niet worden nageleefd;

4 – wanneer de klant tijdens de werkzaamheden tot wijzigingen beslist;

5 – wanneer de klant niet de gewenste informatie bezorgt binnen de vermelde termijn.

 

 5. Leveringen – transport

 

De koper moet de goederen in principe binnen de vastgelegde termijn op de zetel van onze onderneming ophalen.

 

Wanneer wij voor de levering instaan, gebeurt deze met het transportmiddel van onze keuze, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.In dat geval worden de goederen op kosten en risico van de klant vervoerd, behalve in geval van bedrog of zware fout door ons of een van onze aangestelde.

 

Indien de koper nalaat of weigert de bestelde goederen in ontvangst te nemen, behouden wij ons het recht voor om de uitvoering van de overeenkomst te eisen of er, na voorafgaande ingebrekestelling, vanuit te gaan dat de overeenkomst van rechtswege ontbonden werd.In dat laatste geval is de koper ons van rechtswege en binnen de acht dagen na kennisgeving van deze ontbinding, een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 30 % van de verkoopprijs.

 

Voor bestellingen lager dan €1000 (excl. BTW) wordt een forfaitaire transportkost van €35 aangerekend.

 

6. Clausule van eigendomsvoorbehoud

 

De verkoper behoudt zijn eigendomsrecht op de verkochte goederen tot de integrale betaling van de prijs en bijkomende posten (mogelijke kosten, interesten en boeten).Als gevolg daarvan verbindt de koper zich er uitdrukkelijk toe de goederen die het voorwerp van de overeenkomst uitmaken niet te verkopen, verpanden en in het algemeen over te dragen, voordat hij zijn rekening vereffend heeft.

 

Indien de ingebrekestelling tot betaling die de verkoper naar de koper stuurt, na acht dagen geen resultaat heeft opgeleverd, kan de verkoper zich op deze clausule van eigendomsvoorbehoud beroepen.De goederen moeten dan onmiddellijk op eenvoudig verzoek, en op kosten van de koper, aan de verkoper terugbezorgd worden.Niettemin zal de koper als enige verantwoordelijk zijn voor het verlies, zelfs door toeval of overmacht, van de verkochte goederen.

 

Bij niet-naleving van de eerste paragraaf en wanneer de koper de goederen niet aan de verkoper terugbezorgd heeft overeenkomstig paragraaf 2, is de koper een bedrag verschuldigd dat gelijk is aan de verkoopprijs van de betrokken goederen.

 

 7. Prijzen

 

De prijzen worden in euro uitgedrukt (aangeven of de btw al dan niet inbegrepen is).Tenzij anders bepaald, omvatten ze niet de transportkosten, die apart gefactureerd worden indien wij voor dit transport of de organisatie ervan moeten instaan.

 

 

 

8. Betaling

 

De facturen zijn te betalen op onze maatschappelijke zetel, uiterlijk op de vervaldatum die op de factuur vermeld staat.Na het verstrijken van deze termijn is op elke onbetaalde factuur van rechtswege en zonder ingebrekestelling een overeengekomen interest van 12 % per jaar verschuldigd, of het wettelijk percentage bepaald in de wet van 2 augustus 2002 op de betalingsachterstand bij handelstransacties, indien dit hoger is.

 

Bovendien wordt elke onbetaalde factuur op de vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire en onherleidbare vergoeding van 15 % van het onbetaalde bedrag, met een minimum van € 25 per factuur.

 

Elke betwisting van een factuur moet binnen de vijftien dagen na verzending ervan aangetekend aan ons meegedeeld worden.Zo niet wordt deze betwisting als nietig beschouwd.

 

 9. Garantie

 

De koper is verplicht de goederen bij levering te controleren.Uiterlijk 8 kalenderdagen na de levering worden de producten geacht goedgekeurd te zijn door de koper, tenzij hij vóór het verstrijken van deze termijn per aangetekende brief een precieze en gedetailleerde klacht bij ons indient.

 

De goedkeuring omvat alle zichtbare gebreken en gebreken in de conformiteit, d.w.z. alle gebreken die de koper op het ogenblik van levering of binnen de 8 daaropvolgende kalenderdagen kon vaststellen tijdens een aandachtige en ernstige controle.

 

Wij garanderen gedurende een periode van 24 maanden na levering dat de producten die wij verkopen geen verborgen gebreken vertonen.

 

Deze garantie is onderworpen aan de volgende voorwaarden:

 

De waarborg is enkel van toepassing indien aan alle volgende voorwaarden voldaan is:

– het gebrek maakt het product in hoge mate ongeschikt voor het gebruik waarvoor het gewoonlijk bestemd is of voor een specifiek gebruik dat uitdrukkelijk vermeld wordt in de bijzondere verkoopvoorwaarden;

– het product werd juist gemonteerd en geplaatst, met strikte naleving van de voorschriften van de fabrikant en van ALDES BENELUX;

– het product wordt in normale omstandigheden gebruikt; de garantie geldt meer bepaald niet bij niet-naleving van de onderhouds- en gebruiksvoorwaarden die bij de levering meegedeeld werden, noch in geval van wijziging, demontage of reparatie door een persoon die daar professioneel niet bevoegd voor zou zijn.

 

 

Om de garantie te kunnen inroepen, moet de koper ons binnen een termijn van maximum vijftien dagen nadat hij de gebreken vastgesteld heeft of normaal had moeten vaststellen, per aangetekende brief een klacht sturen in verband met de verborgen gebreken.

 

Onze garantie is, naar onze keuze, beperkt tot de gratis reparatie of de vervanging van de defecte goederen.Deze worden in geen geval terugbetaald.

 

De koper moet het defecte toestel op eigen kosten en risico naar onze diensten terugsturen zodat wij kunnen overgaan tot de reparatie of vervanging ervan.De kosten voor terugzending naar onze diensten en voor terug bezorging aan de koper zijn voor onze rekening, indien het toestel waarop de garantie van toepassing is effectief defect blijkt te zijn.

 

10. Ontbinding/verbreking bij fout van een medecontractant

 

De voorgaande bepalingen doen niets af aan ons recht om, naar eigen goeddunken, de verbreking of ontbinding van de overeenkomst met schadevergoeding te eisen in geval van niet-betaling of niet-naleving van zijn contractuele verplichtingen door onze medecontractant.

 

In geval van ontbinding/verbreking van de overeenkomst bij fout van de koper, is deze laatste aan ALDES BENELUX een forfaitaire vergoeding van 30 % vanhet totale bedrag van de bestelling voor artikels in stock of 100% van hettotale bedrag van de bestelling voor artikels die uitzonderlijk voor deze bestelling geproduceerd worden/zijn.

 

11. Toepasselijk recht

 

Deze overeenkomst wordt geregeld door het Belgische recht.De partijen komen echter overeen dat het Koopverdrag van Wenen op de internationale verkoop van roerende goederen niet van toepassing is op deze overeenkomst.

 

12. Geschillen

 

Bij betwisting tussen de partijen of in geval van een vordering tot betaling zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Luik bevoegd.

 

 13. Wijzigingen aan de overeenkomst

 

Voor elke wijziging aan specifieke overeenkomsten of aan deze algemene voorwaarden moet een schriftelijk bijvoegsel opgesteld en ondertekend worden door alle partijen.

 

14. Uitbreiding van de garantie

 

Wanneer de partijen overeenkomen om de wettelijke garantie uit te breiden, wordt een bijvoegsel bij deze algemene voorwaarden gevoegd.

 

15. Vrijwaringsclausule

 

De ongeldigheid of onwettigheid van een van de clausules in de overeenkomsten (specifieke en algemene voorwaarden) tussen de partijen leidt geenszins tot de ongeldigheid of nietigheid van de andere voorwaarden van de overeenkomst tussen de partijen; deze clausules blijven onverminderd van toepassing.